family banner

Woningverzekering

Vaak gekend als brandverzekering. Maar dan dekt de vlag de lading zeker niet. De brandverzekering neemt alle risico's weg in en om de woning. Niet alleen, hagel, brand, natuurrampen en andere mogelijke schade in en aan uw woning is gedekt, maar ook uw aansprakelijkheid aan derden.

Extra dekking die vaak in de woningverzekering geïntegreerd wordt is diefstal. Deze waarborg zal diefstal of vernielingen die zijn aangebracht na poging tot diefstal vergoeden.

Waar kan een brandverzekering u bij helpen?

  • Vaststelling en vergoeding van de schade aan de woning en de inhoud ervan
  • Dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid wanneer je woning en/of inboedel schade zouden berokkenen aan anderen. Denk maar aan een losgekomen dakpan die valt op de wagen van de buren.
  • Opvang bij zware schade, zoals het onderbrengen van meubels en huisraad of tijdelijke opvang van de gezinsleden als de woning onbewoonbaar is.

{sliders Wat te doen bij bliksem?}

Af en toe kennen we in onze contreien een stevig onweer. Dit kan gepaard gaan met donder en bliksem. Bliksemschade is een van de vaste waarborgen in elke woningverzekering maar u kan dergelijk onheil maar best voorkomen. Wat kan u zoal doen om het risico op een blikseminslag zo klein mogelijk te houden?

Enkele tips:

Trek alle stekkers uit het stopcontact. Trek ook de kabels van de telefoon en distributie uit. Want alles wat binnenkomt en elektrische stroom geleidt, vormt een potentieel risico. De bliksem kan via die kabels het huis binnenkomen en brand veroorzaken in de computer, telefoon of huishoudelijke toestellen. Tijdens het onweer belt u dus beter niet met de vaste telefoon. De gsm is geen enkel probleem.

Contact met metalen voorwerpen is af te raden. Blijf weg van metalen buizen die naar de grond leiden. Een blikseminslag kan overslaan.
Een bliksemafleider op elk huis is aangeraden. Het is geen goedkope oplossing, maar vooral voor hoge huizen is een dergelijke geleider naar de grond geen overbodige luxe.

Buiten blijft de auto de beste bescherming. Hij vormt een 'kooi van Faraday' die de bliksem afleidt naar de grond. Wie niet in de buurt van een auto is, gaat beter niet onder een boom staan. Ga ook niet schuilen onder een tent.

De bliksem zoekt goede geleiders, en korte afstand. Bij onweer is het onverstandig om op een heuveltop onder een boom te gaan schuilen: de boom trekt de bliksem aan. Ook is het niet raadzaam zelf het hoogste punt in het landschap te zijn tijdens een onweer.

seconden tellen!

De oude truc om te weten hoe ver het onweer verwijderd is, blijft geldig. Deel het aantal seconden tussen het zien van de bliksem en het geluid van de donderslag door drie. De uitkomst is het aantal kilometer dat het onweer van jou verwijderd is. Telt u tien seconden of minder, dan is de bui gevaarlijk dichtbij en zoekt u beter een veilige schuilplaats. Als de bliksem werkelijk dichtbij is en u geen veilig onderdak vindt, is het aangeraden om te hurken en de voeten zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten.

Blikseminslag bij mensen komt niet veel voor, maar de gevolgen zijn ernstig. Soms heeft het de dood tot gevolg. De getroffen huid vertoont meestal brandwonden. Vaak stopt het hart tijdelijk of volledig door de elektrische schok, waarna ook de ademhaling stokt.

(Bron: gezondheid.be)

{sliders Ik erfde de naakte eigendom van een woning. Wie neemt de brandverzekering op zich?}
U hebt de woning in naakte eigendom verkregen. Dat wil zeggen dat u eigenaar bent maar u er niet in kan wonen of er huur voor vragen. Jouw moeder is de vruchtgebruiker. Zij bezit de woning niet maar mag er wel in wonen zolang ze leeft.

WAT MET DE BRANDVERZEKERING?

Om de woning te verzekeren moet ofwel u ofwel jouw moeder een brandverzekering afsluiten en de andere rechthebbenden vermelden als verzekerde. Bij heel wat verzekeraars zijn overigens de andere rechthebbenden automatisch meeverzekerd.

MOGELIJKHEID 1: JOUW MOEDER NEEMT EEN BRANDVERZEKERING

Dan kan ze in één moeite ook haar inboedel verzekeren. Hetzelfde geldt voor de schade die haar persoonlijke goederen kunnen berokkenen aan derden. Denk maar aan buren bij een overslaande brand door een kortsluiting in een elektrisch toestel.

MOGELIJKHEID 2: U NEEMT EEN BRANDVERZEKERING

Als uj de verzekering neemt voor het gebouw, moet jouw moeder nog een aparte dekking nemen voor haar inboedel als ze die mee wil beschermen.

{sliders Ik verhuis naar een nieuwe woning die ik huur, wat met mijn brandpolis?}
Uw huurdersaansprakelijkheid en inboedel verhuizen gewoon mee naar uw nieuwe woning. En dus ook uw brandverzekering

Pas uw brandverzekering aan!

Uw brandverzekering loopt gewoon door maar moet wel aangepast worden aan de kenmerken van de nieuwe woning om te voorkomen dat u niet over- of onderverzekerd bent. Geef uw verzekeraar of tussenpersoon dus een seintje van zodra u weet wanneer je zal verhuizen. Zo wordt dit op tijd geregeld en kan u het al niet meer over het hoofd zien. Er komt immers al heel wat bij een verhuis kijken.

HANDIGE TIP!!!
De meeste brandverzekeringen geven een tijdens een verhuisperiode bescherming op twee adressen. Zo bent u zowel in de nieuwe woning, als de oude volledig gedekt zonder een tweede polis te moeten afsluiten. De facultatieve dekking tegen diefstal geldt meestal uitsluitend in de woning waar u verblijft of er is een korte overlappingsperiode voorzien. 

Voor meer informatie over wat er precies voorzien is in uw brandverzekering bij een verhuis, neemt u best een kijkje in de algemene voorwaarden van uw polis, neem gerust contact op met ons indien u bijkomende vragen heeft.

{sliders Een aantal kameraden huren samen een huis, hoe moet dat met de brandverzekering?}

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DE EIGENAAR

Ten eerste is er de aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van de eigenaar, voor wat betreft schade aan de gehuurde woning. Voor deze schade nemen jullie best samen een huuraansprakelijkheidsverzekering die elke huisgenoot beschouwt als "verzekerde".
Deze dekking is belangrijk aangezien het burgerlijk wetboek ervan uitgaat dat de huurders aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, tenzij u kan bewijzen dat de schade te wijten is aan een gebrek of nalatigheid van de eigenaar of iemand anders.
De eigenaar hoeft dus niet eens te bewijzen dat er sprake is een nalatigheid of een fout vanwege de huurders. Bij een schadegeval kan de brandverzekering van de eigenaar – nadat die zijn cliënt vergoed heeft - zich verhalen op de verzekeraar van de huurders om de kosten te compenseren. Als de huurders dan niet verzekerd zijn, komt de verzekeraar van de eigenaar bij de huurders zelf aankloppen!

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN

Ten tweede moet u rekening houden met de schade die u kan toebrengen aan andere personen dan de eigenaar en waarvoor één van de huisgenoten aansprakelijk kan zijn. Denk maar aan een brand die overgeslagen is naar een aanpalend gebouw.
De huurdersaansprakelijkheid van de roommates moet ook hier dekking verlenen en hen zo beschermen tegen derden – of hun verzekeraars – die aanspraak zouden kunnen maken op schadevergoedingen, als één van de huisgenoten aansprakelijk blijkt te zijn.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

Ten slotte wil u als huurder uw persoonlijke bezittingen verzekeren tegen brand, waterschade,... Het gaat om de inhoud van de woning die ue huurt: meubilair, apparatuur, persoonlijke spullen,...
De huisgenoten hebben er ook alle belang bij om ook deze dekking gezamenlijk te voorzien. Zo kan vermeden worden dat één huisgenoot persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan eigendommen van een andere huisgenoot.
Handig om te weten?
Roommates zijn niet meer gedekt zijn door de familiale verzekering van hun ouders van zodra ze zelfstandig gaan wonen en dit in tegenstelling tot kotstudenten die voor wat betreft de verzekering nog steeds deel uitmaken van het huishouden van hun ouders.

 {/sliders}

wedo4you

Wat doen wij voor u?

Op basis van een geijkt systeem zullen wij de waarde van uw woning en inboedel bepalen.
In onze contactmomenten zal ook de brandverzekering mee bekeken worden om eventuele wijzigen te detecteren en zo de verzekering up to date te houden. Naar preventie toe zullen wij ook overlopen waar de mogelijke risicofactoren zitten om eventuele rampscenario's te kunnen voorkomen.

Verder hebben de verzekeraars hun eigen producten ontwikkeld, en hoewel er heel wat vergelijkbare kenmerken zijn, is het van belang voldoende aandacht te besteden aan de voorwaarden van het verzekeringscontract. Wij overlopen met u de verschillen tussen de polissen, om precies te weten wat de omvang van de dekkingen en de beperkingen ervan zijn. Zo bent u steeds voldoende verzekerd, en verzekerd tegen de zaken die u voor u belangrijk zijn.
Samen stellen we ons de volgende cruciale vragen:

  • Wat is allemaal gedekt?
  • Tot welke bedragen gelden de vergoedingen?
  • Wat zijn de uitsluitingen?
  • Welke dienstverlening is er bij schade of wanneer ik een aanpassing wil doen?

 

Copyright Claus Putzeys - Webconcept by Nextmove